Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Κέντρο Αξιολόγησης αναπηρίας

Άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ,  είναι τα άτομα τα οποία έχουν μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδραση τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. Η έκταση της αναπηρίας μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, σοβαρή ή ολική.

Στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας ένα άτομο για να αξιολογηθεί θα πρέπει να αιτείται για κάποιο επίδομα είτε του Τμήματος μας είτε της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΕΕΕ). Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ένα άτομο ως άτομο με αναπηρία χωρίς να έχει κάποιο αίτημα ή χωρίς να αξιολογηθεί από το Κέντρο Αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο:   www.mlsi.gov.cy/dsid